Urbanismus, územní stavitelství

Poskytujeme kompletní zpracování územních plánů a urbanistických studií. Využijte našich profesionálních služeb!

Územní plánování a urbanismus,
životní prostředí


 • zadání a koncepty územních plánů
 • územní plány měst a obcí
 • změny a aktualizace územně plánovací dokumentace
 • úpravy schválené územně plánovací dokumentace podle požadavků zákona č.183/2006 Sb.
 • návrhy zásad územního rozvoje
 • regulační plány zón
 • územně analytické podklady, průzkumy a rozbory území
 • vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
 • vyhodnocení účelného využití zastavěného území
 • vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch
 • územní studie:
  • urbanistické koncepce rozvoje, zastavovací plány zón
  • doprava a přepravní poměry
  • veřejná technická infrastruktura území
  • koncepce ochrany a tvorby krajiny
 • územní systémy ekologické stability
 • dokumentace a posouzení vlivů staveb na životní prostředí (E.I.A.)
 • posouzení vlivů koncepcí a záměrů na životní prostředí (S.E.A.)
 • programy rozvoje regionů a sídel
 • expertízy, posudky a odborné konzultace

Územní plánování a urbanismus

Realizace - Strašecí

Územní studie Nové Strašecí

realizace: 2007 - 2008

file PPSSpustit prezentaci projektu Územního plánování
[.PPS, 2.2 MB]